Allmänna villkor

Villkor för försäljning av paketresor

Paketresor omfattas av lagen om paketresor nr 472 av den 30 juni 1993. En paketresa är en kombination av minst två av följande delar, om de erbjuds tillsammans av arrangören eller har erbjudits i förväg och säljs tillsammans, och om den totala tjänsten varar i mer än 24 timmar eller inkluderar en övernattning:
- transport
- logi
- andra turisttjänster som inte är direkt relaterade till transport eller logi, men som utgör en väsentlig del av paketresan

Avtalets bindande karaktär

Avtalet är bindande för kunden efter en skriftlig bekräftelse från Fodboldpakker.dk, som innehåller den information som krävs enligt lag, har mottagits av kunden. Om ingen omedelbar invändning görs av kunden anses avtalet vara bindande. Dessutom anses ett betalt belopp också som godkännande av villkoren i avtalet.

Bokning och betalning

Hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi kan tyvärr inte erbjuda delbetalning eller någon annan form av avbetalningsplan. Betalning sker online med VISA eller Mastercard. Du kommer sedan att få ett e-postmeddelande med ditt kvitto där vi behandlar din begäran. Vi återkommer till dig inom 24 timmar (vardagar från måndag till fredag) med en slutlig bekräftelse/avslag. Bekräftelse: Om din förfrågan bekräftas kommer du att få dina resehandlingar, faktura och orderbekräftelse inom 5 arbetsdagar. Avslag: Om din förfrågan tyvärr avslås kommer du att få pengarna tillbaka omedelbart. Observera att det inte finns någon ångerrätt vid köp av sportpaket. Vid bekräftelse köps alla delar av paketet i förväg, så att kunden alltid får det de beställt, och därför måste vi alltid få hela beloppet på en gång.

Reserveringar

Reserveringar görs för slutsålda situationer, betydande kostnadsökningar, feltryck och andra uppenbara fel. Dessutom görs reservationer för prisändringar som orsakas av transportkostnader, inklusive bränslepriser skatter, tullar eller avgifter för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter växelkurser som används vid beräkning av priser andra förändringar utanför vår kontroll. Fodboldpakker.dk har rätt att när som helst avbryta bokningen/erbjudandet/förfrågan, enligt vad som anges i avsnittet "Bokning och betalning". Fodboldpakker.dk kan inte hållas ansvariga för e-postmeddelanden som kan ha hamnat i kundens spamfilter och/eller oönskad e-post etc.

Fodboldpakker.dk kan inte hållas ansvariga för oönskade sittplatser på arenan, så länge Fodboldpakker.dk uppfyller sina krav enligt den illustrativa arenaritning som tillhandahålls. Ett exempel på detta kan vara begäran om att inte placeras på utsidan av en av sidorna eller högst upp på den värsta delen av den illustrativa stadionritningen. Du måste följa instruktionerna för inträde till arenan och/eller evenemang före matchen. Exempel på detta är att inte under några omständigheter bära bortalagets färger och/eller merchandise och att ha en avslappnad klädsel i arenans lounge/matsalar. Detta innebär att du inte kan bära träningsoveraller eller shorts etc. även om de är i hemmalagets färger/merchandise. Vissa områden är neutrala områden, vilket innebär att du inte får bära lagfärger eller klubbarnas merchandise. Om dessa krav inte uppfylls kommer du inte att hållas Fodboldpakker.dk ekonomiskt ansvarig för eventuella avvisningar på arenan. Vi ger tydlig information i våra resehandlingar, och det är till och med ett krav att du har dina resehandlingar med dig under hela resan och kan visa upp dessa handlingar hela tiden under resan.

Vi rekommenderar det blå EU-försäkringskortet

Det blå EU-försäkringskortet täcker kostnader för nödvändig medicinsk behandling och sjukhusvård, medicin etc. under en vistelse i ett EU-land (inkl. England). EU-försäkringskortet gäller bara om vårdgivaren är ansluten till den allmänna sjukförsäkringen i det land där du vistas. EU-kortet täcker inte behandling på privata sjukhus eller kliniker. Det finns dock en begränsning när det gäller platsen för behandlingen. Med det blå EU-försäkringskortet är du jämlik med medborgarna i det land du reser till, och det är därför du riskerar egenavgifter. Egenavgiften varierar från land till land, och därför måste du ta reda på hur stor egenavgiften är för nödvändig läkar- och sjukhusvård, läkemedel osv. i det land du reser till. Du måste också ansöka om ersättning när du återvänder till Danmark om du har behövt läkarvård eller sjukhusvård under din resa.

Var beställer jag ett nytt EU-försäkringskort?

De nya reglerna innebär att du måste komma ihåg att beställa ett nytt sjukförsäkringskort om du reser till ett EU-land (inklusive Storbritannien). Det är viktigt att du ser till att beställa det nya sjukförsäkringskortet innan du reser från Danmark. Beställ ditt sjukförsäkringskort digitalt på borger.dk, men om du inte kan göra det själv på nätet kan du få hjälp på kommunens medborgarcenter eller på biblioteket.

Pass, visum, vaccinationer och allmänna tillstånd m.m. Om visum och/eller vaccinationer krävs för danska medborgare anges detta i vår offert eller i vår bekräftelse. Av praktiska skäl bör icke-danska medborgare - före bekräftelsen - informeras om kraven för sitt lands medborgare för inresa till det aktuella reselandet. Vidare måste information lämnas till oss vid bokning om en eller flera deltagare har ett annat medborgarskap, så att vi kan ge lämplig vägledning.

Resenärens ansvar

En resenär är skyldig att följa instruktioner från reseledare eller transportföretagets personal i samband med genomförandet av en resa. Resenären är ansvarig för skada som uppkommer genom överträdelse av givna instruktioner eller föreskrifter.

Resenären är skyldig att:

- respektera de ordningsregler som gäller på hotell, transportmedel, arenor etc.
- betala alla kostnader för eventuella skador som uppkommer på resenärens egendom.
- att uppträda på ett sådant sätt att medresenärer inte utsätts för olägenheter.

Om en resenär väsentligt bryter mot dessa skyldigheter förbehåller vi oss rätten att utesluta resenären från vidare deltagande i resan eller att hindra resenären från att påbörja resan. Fodboldpakker.dk har i sådana fall rätt att kräva det totala priset för resan. Om resan redan har påbörjats måste resenären återvända hem på egen bekostnad utan ansvar för Fodboldpakker.dk.

Det är oerhört viktigt att kunden tillhandahåller korrekta personuppgifter för alla deltagare. Fodboldpakker.dk kan inte hållas ekonomiskt ansvarigt för eventuell felaktig information från kundens sida, vilket därefter kan resultera i ytterligare och/eller ändringsavgifter.

Vid ingåendet av avtalet informeras kunden om att det i samband med flygdelen kan krävas självregistrering av personuppgifter online för alla resenärer (främst lågprisflygbolag). Fodboldpakker.dk kan inte hållas ekonomiskt ansvarigt i samband med kundens felaktiga inmatningar etc, vilket kan resultera i ytterligare avgifter och/eller ändringsavgifter från flygbolaget.

Vi rekommenderar därför våra kunder att dubbelkontrollera alla personuppgifter i kundens returmail till Fodboldpakker.dk.

I allmänhet är det på kundens egen bekostnad att göra tillval eller andra liknande avgiftsbaserade tillägg och/eller ändringar av resdagar eller -tider i alla delar av paketet. Exempel på detta kan vara: sent val på flygdelen, tidigare incheckning än den avgiftsfria perioden och/eller ändring av resdagar och/eller tider på dygnet.

Resenären är skyldig att se till att han/hon har ett giltigt pass samt nödvändiga visum och vaccinationer för resan. Det är också kundens skyldighet att före avresan kontrollera att för- och efternamn + födelsedatum etc. i biljetter, pass och andra handlingar är korrekta och överensstämmande. Namn + utgångsdatum i flygbiljetten måste stämma överens med det namn som står i passet och kunden är skyldig att kontrollera detta vid mottagandet av resehandlingen. I värsta fall kan avvikelser leda till att kunden avvisas vid incheckningen till flyget. Fodboldpakker.dk tar inget ansvar för konsekvenserna av att tillhandahålla felaktig information och/eller kontrollera detta efter mottagandet av resedokumentet. Observera också att all information om pass, visum och liknande som tillhandahålls av Fodboldpakker.dk, gäller för resenärer med ett danskt pass.

Vårt ansvar

Fodboldoplevelser.dk’s ansvar är begränsat till de belopp som våra underleverantörer som används på den aktuella resan kan begränsa sitt ansvar till, enligt de internationella konventionerna:

för lufttransport: Warszawakonventionen
för sjötransport: Atenkonventionen
för järnvägstransport: (COTIF/CIF) Konventionen om internationell järnvägstrafik.

Vi är befriade från ansvar i händelse av defekter och/eller skador på en deltagare orsakade av katastrofer och andra händelser av force majeure-karaktär, eller på grund av deltagarens egen försumlighet. Dessutom är Fodboldpakker.dk är befriad från ansvar i händelse av avbeställning av resan eller underlåtenhet att uppfylla de avtalade villkoren på grund av yttre omständigheter eller tredje part som vi, eller någon vi är ansvariga för, inte med rimlig omsorg kunde ha förutsett när vi ingick avtalet eller har ingått eller avbeställt det.

Anspråk

Alla anspråk mot Fodboldpakker.dk ska regleras av dansk lag. Plats för rättsliga förfaranden: Sø- og Handelsretten, København. Fodboldpakker.dk är ansluten till reseprövningsnämnden, vars avgöranden vi respekterar. Vid oenighet mellan resebyrån och resenären angående fel i resan kan deltagaren föra ärendet till nämnden.

A) Om kunden vill klaga på ett fel i paketresan ska detta alltid meddelas till ansvarig person på resmålet eller per telefon på de telefonnummer som anges under akuta problem och i de olika e-postmeddelandena/resedokumenten. Kunden måste sedan meddela arrangören eller förmedlaren inom rimlig tid efter det att kunden har upptäckt felet. I annat fall förlorar kunden rätten att åberopa felet. Om det inte har varit möjligt att avhjälpa felet under restiden ska en skriftlig reklamation vara förmedlingen tillhanda senast 3 veckor efter hemkomsten.

A1) Om kundens skyldigheter enligt A) inte framgår av avtalet kan arrangören inte göra gällande försenade eller felaktiga reklamationer. A) gäller inte om arrangören eller förmedlaren har handlat i strid mot god sed eller med grov vårdslöshet. Vidare gäller A) inte för kundens anspråk för personskada.

Resenären är skyldig att:

A) respektera de ordningsregler som gäller för hotell, transportmedel, arenor etc. B) bära kostnaderna för eventuella skador som orsakas på hotell, transportmedel, arenor etc. C) uppträda på ett sådant sätt att medresenärer inte drabbas av olägenheter. Om resenären i väsentlig mån åsidosätter de skyldigheter som åligger honom enligt punkterna a), b) och c), förbehåller sig arrangören rätten att utesluta den berörda personen från vidare deltagande i resan och att hindra resenären från att påbörja resan. Arrangören har i sådant fall rätt att hålla inne hela resans pris. Om resan har påbörjats ska resenären resa hem på egen bekostnad utan någon ersättningsskyldighet från arrangörens sida. Researrangören har också rätt att helt eller delvis återkräva den deposition som erlagts för lägenheten/hotellrummet om resenären inte följer hotellpersonalens/reseledarnas rekommendationer.

Om du har haft otur under din resa och vill göra en reklamation, vänligen skicka den till vår info-mail med ämne/rubrik: ”Reklamation”.

Øandra villkor

Resan genomförs i enlighet med de villkor för deltagande i paketresor som antagits av Konsumentrådet. Dessa kommer att tillhandahållas på begäran. Förbehåll görs för tryckfel i katalog och villkor.

Sport- och kulturpaket kan inte ändras eller avbokas efter bokning

Var god notera att för sportevenemang, teater, konserter eller andra specialevenemang, Fodboldpakker.dk inte kan hållas ansvarig för avbokning/omlokalisering av Evenemanget. Ytterligare kostnader i samband med ett ombokat evenemang kommer att debiteras resenären. Om planerade matcher flyttas till ett annat datum/tid, antingen på grund av TV-täckning, cupomgångar, europeiska matcher eller andra skäl, kommer endast matchbiljetten att återspegla det nya matchdatumet/tiden. Fodboldpakker.dk kan inte hållas ansvarigt för extra kostnader i samband med omlokalisering av det ursprungliga fotbollspaketet. Fodboldpakker.dk gör sina reservationer och informerar tydligt kunden om risken för en eventuell matchuppskjutning av en önskad match innan kundens slutliga godkännande av det köpta paketet. Det rekommenderas att du köper en försäkring för ändring av matchdatum och i allmänhet håller dig uppdaterad på klubbens/förbundets webbplats om eventuella matchändringar.

Reglering / Lagval

Anspråk mot Fodboldpakker.dk ska avgöras i enlighet med dansk rätt. Klagomål eller tvister som inte kan lösas av Rejseankenankenævnet måste lösas av Sø- og Handelsretten i Danmark.

Definitioner

Parter i avtalet

"Kund" används för den fysiska person som huvudsakligen handlar utanför sitt yrke och som, när han/hon lägger en beställning hos Fodboldpakker.dk gör en bekräftelse på köp och leverans av vissa varor. "Fodboldpakker.dk" används i följande beskrivning av den fysiska eller juridiska person som, vid bekräftelse av beställningen, accepterar beställningen och säljer de beställda varorna.

Produktinformation

Fodboldpakker.dk's webbplats tillhandahåller information om produktens väsentliga egenskaper, för ytterligare information eller frågor om befintlig information kan ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som anges på framsidan.

Priser

Alla priser är dagspriser och kan därför komma att ändras.

Risk för oavsiktlig förlust eller försämring

Det är först vid den tidpunkt då de beställda varorna har kommit i köparens besittning som risken för att de beställda varorna går förlorade på grund av oavsiktliga omständigheter övergår till köparen.

Friskrivning och garanti

Om defekter i fotbollspaketet beror på köparens handling eller underlåtenhet eller omständigheter bortom Fodboldpakker.dk´s kontroll, t.ex. krig, upplopp, civila oroligheter, brand, statliga ingripanden, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout, eller liknande. Fodboldpakker.dk garanterar inte självständigt de bokade resorna, och kunderna erhåller endast de garantier som leverantörerna utfärdar till kunderna.

Avbeställningsrätt

Det finns ingen avbeställningsrätt för bokade resor när kundens bekräftelse av hela paketets innehåll har skickats skriftligen till Fodboldpakker.dk.

Avbokning

Avbokning kan endast göras skriftligen till info@footballtrips.se

Reservation för ändringar

Fodboldpakker.dk förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt och ditt eget ansvar att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Leveranstider

Om inget annat anges skickas resehandlingar från Fodboldpakker.dk till kundens angivna e-postadress inom 5 arbetsdagar från Fodboldpakker.dk’s mottagande av bekräftelse, personuppgifter och registrering av det fulla beloppet. En bekräftelsefaktura skickas med alla delar av paketet: information om flyg, hotell och matchbiljetter + olika extra delar.

Missbruk

Missbruk av Fodboldpakker.dk’s namn kan resultera i en polisanmälan.

Du har alltid möjlighet att ta reda på vilken information vi lagrar om dig. Skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till oss med ditt namn och din adress. Inom 10 dagar kommer du att få ett e-postmeddelande som berättar vilken information vi har om dig. Om du vill att vi ska radera denna information måste detta tydligt anges i ditt e-postmeddelande och vi kommer naturligtvis att radera all information efteråt.

Bokning

När du gör din bokning förser du oss med en rad personuppgifter. Detta inkluderar namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress etc. för dig själv och eventuella resesällskap. Dessa personuppgifter kommer endast att användas i samband med frågor som rör din bokning eller försäkring. Denna information kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att förbli under vår kontroll.

Nyhetsbrev

Om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev är det mycket enkelt att avregistrera dig. Skicka bara ett returmeddelande i det senaste nyhetsbrevet du fick så tar vi bort dig manuellt från listan.

Cookies

Cookies används för att registrera ditt allmänna beteende när du surfar. Om du inte vill ta emot cookies kan de blockeras via din egen webbläsare.